Komunikat o wyborze ofert w ramach postępowania konkurencyjnego

Komunikat o wyborze ofert w ramach postępowania konkurencyjnego
dot. zapytania ofertowego na organizację warsztatów konsultacyjnych

W związku z realizowanym przez Związek Rzemiosła Polskiego projektem pt „Monitorowanie prawa gospodarczego przez organizacje rzemiosła” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa (nr umowy POWR.02.16.00-00-0031/16-00) zgodnie z zasadą konkurencyjności przyjmowano oferty na zapytanie ofertowe z dnia 6 marca 2019 r., które dotyczyło udostępnienia sali szkoleniowej dla maksymalnie 42 osób na dwa dni, zapewnienia dwóch przerw kawowych, dwóch obiadów dla 42 osób oraz noclegu ze śniadaniem i jednej kolacji dla 40 osób w okresie od 11.04 do 12.04.2019 roku we Wrocławiu (woj. dolnośląskie).

W terminie do 15 marca 2019 r. do siedziby Związku Rzemiosła Polskiego wpłynęło sześć ofert, które spełniły wszystkie wymogi formalne i zostały skierowane do oceny merytorycznej.

Nadesłane oferty wraz z wynikiem oceny merytorycznej.

Wybranemu oferentowi zostanie przedstawiony projekt umowy na wykonanie zlecenia.