Komunikat o wynikach postępowania konkurencyjnego

Komunikat ZRP o wynikach postępowania konkurencyjnego dot. zapytania ofertowego na przygotowanie ekspertyzy dot. projektu aktu prawnego.

W związku z realizowanym przez Związek Rzemiosła Polskiego projektem pt „Monitorowanie prawa gospodarczego przez organizacje rzemiosła” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa (nr umowy POWR.02.16.00-00-0031/16-00) zgodnie z zasadą konkurencyjności przyjmowano oferty na zapytanie ofertowe z dnia 22 listopada 2018 r., które dotyczyło przygotowania ekspertyzy „Projekt ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wynikających z czynu niedozwolonego – ocena projektowanych rozwiązań prawnych”.

W terminie do 30 listopada 2018 r. do siedziby Związku Rzemiosła Polskiego wpłynęło sześć ofert, które spełniły wszystkie wymogi formalne i zostały skierowane do oceny merytorycznej.

Nadesłane oferty wraz z wynikiem oceny merytorycznej.

Logo - Unia Europejska Fundusz Spoleczny