Komunikat o wynikach postępowania konkurencyjnego

KOMUNIKAT O WYNIKACH POSTĘPOWANIA KONKURENCYJNEGO
dot. zapytania ofertowego na przygotowanie ekspertyzy dot. projektu aktu prawnego

W związku z realizowanym przez Związek Rzemiosła Polskiego projektem pt. „Monitorowanie prawa gospodarczego przez organizacje rzemiosła” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa (nr umowy POWR.02.16.00-00-0031/16-00) zgodnie z zasadą konkurencyjności przyjmowano oferty na zapytanie ofertowe z dnia 6 sierpnia 2018 r., które dotyczyło przygotowania ekspertyzy „Koncepcja Nowego Prawa Zamówień Publicznych z czerwca 2018 r. – ocena proponowanych rozwiązań prawnych”.

W terminie do 14 sierpnia 2018 r. do siedziby Związku Rzemiosła Polskiego wpłynęło jedenaście ofert, które spełniły wszystkie wymogi formalne i zostały skierowane do oceny merytorycznej.

WYNIKI: Komunikat o wynikach postępowania 31 08 2018