Komunikat o wynikach postępowania konkurencyjnego

Komunikat o wynikach postępowania konkurencyjnego dotyczy  zapytania ofertowego na przygotowanie ekspertyzy dot. projektu aktu prawnego.

W związku z realizowanym przez Związek Rzemiosła Polskiego projektem  pt „Monitorowanie prawa gospodarczego przez organizacje rzemiosła” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zgodnie z zasadą konkurencyjności przyjmowano oferty na zapytanie ofertowe z dnia 30 maja 2018 r., które dotyczyło przygotowania ekspertyzy „Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę – ocena wprowadzonych zmian prawnych.”

W terminie do 8 czerwca 2018 r. do siedziby Związku Rzemiosła Polskiego wpłynęły cztery oferty, które spełniły wszystkie wymogi formalne i zostały skierowane do oceny merytorycznej.

Komunikat o wynikach postępowania 12.06.2018