Komunikat dot. wytycznych Komisji Europejskiej odnośnie swobodnego przepływu towarów

Komisja Europejska przyjęła następujące wytyczne (guidance documents) dla objaśnienia obowiązujących przepisów dotyczących swobodnego przepływu towarów:

  • Wytyczne dotyczące rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/515 z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie wzajemnego uznawania towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 764/2008 ws wzajemnego uznawania towarów przedstawiająca szczegółowe informacje o różnych aspektach tego rozporządzenia, w tym w sprawie wzajemnego uznawania deklaracji dla operatorów towarów, określania towarów przez władze krajowe i w sprawie wspierania usług centrów SOLVIT i Punktów Kontaktowych Wymiany Informacji o Towarach (Product Contact Points). POBIERZ
  • Wytyczne ws wdrażania zapisów traktatowych dotyczących swobodnego przepływu towarów (art 34 – 36 of Traktatu o Funkcjonowaniu UE) dla wsparcia prawa UE określającego zasady swobodny przepływu towarów poprzez uwzględnienie kazusów wynikających z orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczących przeszkód dla swobodnego przepływu towarów w ramach wspólnego obszaru gospodarczego. LINK
  • Wytyczne ws sposobu nadzorowania przepływu towarów, z wyjaśnieniem znaczenia art. 4 nowego rozporządzenia o nadzorze nad przepływem towarów zmierzającego do wzmocnienia nadzoru nad przepływem towarów na terenie UE i zapewnienia by towary wchodzące na rynek UE, w szczególności towary kupowane w sieci , spełniały wymogi stawiane przed towarami znajdującymi się w obrocie w UE. LINK
  • Komunikat Komisji Europejskiej dot. długoterminowego planu działania na rzecz wdrażania i wzmocnienia zasad wspólnego rynku dla zapobiegania zaburzeniom doświadczanym w konsekwencji restrykcyjnych środków wprowadzanym przez niektóre inne Kraje Członkowskie w czasie pandemii COVID-19. POBIERZ
  • W październiku 2020 r. SMEunited opublikowała swój punkt widzenia dla lepszej regulacji i wdrażania zasad wspólnego rynku, poprzez podejmowanie specjalnych działań. Ich sprawne wdrożenie zapewni wsparcie dla MŚP. POBIERZ