Komitet Polityki Gospodarczej UE: Dyrektywa w sprawie opóźnień w płatnościach ma kluczowe znaczenie dla MŚP

15 lutego 2023 roku odbył się Komitet Polityki Gospodarczej (EPC), który jest organem doradczym Komisji i Rady Unii Europejskiej. Pomaga Radzie w koordynowaniu polityki gospodarczej państw członkowskich. Pan Luca Crosetto, wiceprzewodniczący SMEunited (Rzemiosło oraz MŚP w Europie) i przewodniczący EPC w swoim przemówieniu otwierającym posiedzenie stwierdził że „bardzo ważne jest, aby MŚP miały silną i zdecydowaną reprezentację na szczeblu europejskim„.

Komitet Polityki Gospodarczej omówił szereg istotnych dossier. Wiele z nich znajduje się na kluczowych etapach procesu legislacyjnego, podczas gdy inne są nadal przedmiotem przeglądu. Wśród wielu poruszonych tematów szczególnie szczegółowo omówiono Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/7/UE z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych (przekształcenie). Pan Indigo Urresti, Zastępca Kierownika Działu Dyrekcji Generalnej ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP (DG GROW), poinformował uczestników o aktualnej sytuacji. Omówił z nimi również otwarte pytania, na które należy odpowiedzieć w ramach zmian dyrektywy. Obecnie 60% transakcji B2B jest opłacanych z opóźnieniem. W związku z tym, że obowiązująca dyrektywa nie przewiduje środków zapewniających skuteczne egzekwowanie przepisów, opóźnienia w płatnościach mają szkodliwy wpływ na płynność finansową. Niesie to ze sobą średnio- i długoterminowe konsekwencje, m.in. dla inwestycji, i prowadzi do zbyt wielu możliwych do uniknięcia niewypłacalności, zwłaszcza wśród MŚP.

Dalsze dyskusje dotyczyły instrumentu nadzwyczajnego jednolitego rynku (SMEI), a także pakietu pomocowego dla MŚP oraz badania Due Diligence w zakresie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw. Doradca ds. polityki SMEunited Sophia Zakari omówiła z naszymi członkami zarówno podjęte kroki, jak i te, które należy podjąć, aby wyrazić interesy MŚP w tych ważnych dokumentach.

Ponadto agenda spotkania obejmowała:

  • 30 rocznicę powstania Jednolitego Rynku Europejskiego,
  • Wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie zakazu produktów wytwarzanych z wykorzystaniem pracy przymusowej,
  • Ustawę o surowcach krytycznych,
  • Europejskie standardy sprawozdawczości EFRAG w zakresie zrównoważonego rozwoju korporacyjnego,
  • Aktu dotyczącego cyberodporności – który będzie również omawiany na najbliższym spotkaniu Grupy Roboczej ds. Cyfryzacji.

Źródło: SMEunited