Komisja Europejska zatwierdziła program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na lata 2021-2027

12 grudnia 2022 roku Komisja Europejska zatwierdziła program „Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027” . Jest to najważniejszy dla organizacji rzemiosła program krajowy finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027. W ramach programu będą m.in wdrażane specjalne działania do realizacji wyłącznie przez partnerów społecznych, w tym Związek Rzemiosła Polskiego i izby rzemieślnicze.

Program obejmuje pięć następujących priorytetów:

Priorytet I: Umiejętności – Poprawa dostępu do zatrudnienia i działań aktywizujących dla wszystkich osób poszukujących pracy – w szczególności osób młodych, zwłaszcza poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży – dla osób długotrwale bezrobotnych oraz grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, jak również dla osób biernych zawodowo, a także poprzez promowanie samozatrudnienia i ekonomii społecznej; 

Priorytet II: Opieka nad dziećmi i równowaga między życiem prywatnym i zawodowym – Wspieranie zrównoważonego pod względem płci uczestnictwa w rynku pracy, równych warunków pracy oraz lepszej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, w tym poprzez dostęp do przystępnej cenowo opieki nad dziećmi i osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu

Priorytet III: Dostępność i usługi dla osób z niepełnosprawnościami – Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami 

Priorytet IV: Spójność społeczna i zdrowie – Poprawa dostępu do zatrudnienia i działań aktywizujących dla wszystkich osób poszukujących pracy – w szczególności osób młodych, zwłaszcza poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży – dla osób długotrwale bezrobotnych oraz grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, jak również dla osób biernych zawodowo, a także poprzez promowanie samozatrudnienia i ekonomii społecznej; (EFS+)

Priorytet V: Innowacje społeczne (Innowacyjne działania społeczne) – Poprawa dostępu do zatrudnienia i działań aktywizujących dla wszystkich osób poszukujących pracy – w szczególności osób młodych, zwłaszcza poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży – dla osób długotrwale bezrobotnych oraz grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, jak również dla osób biernych zawodowo, a także poprzez promowanie samozatrudnienia i ekonomii społecznej; (EFS+)

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przygotowuje obecnie Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych, który zawierać będzie szczegóły planowanych do realizacji działań.

Program zaakceptowany przez KE znajdą Państwo pod linkiem:

https://www.power.gov.pl/media/112736/Program_FERS.docx