Informacja o konkursie 5.5.2 PO Kapitał Ludzki

Informujemy, że Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego ogłosiło konkurs zamknięty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V – Dobre rządzenie, Działanie 5.5 Rozwój dialogu społecznego, Poddziałanie 5.5.2 Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego poprzez:
1. wsparcie udziału partnerów społecznych w pracach europejskich struktur dialogu społecznego  
2. tworzenie i wdrażanie programów ukierunkowanych na rozwój dialogu społecznego
3. tworzenie i wdrażanie programów rozwoju organizacji ukierunkowanych na poprawę efektywności procesów zarządczych i komunikacyjnych, usprawnienie funkcjonowania systemów informacyjnych
4. tworzenie i wdrażanie programów podnoszących kwalifikacje eksperckie
5. wspieranie współpracy pomiędzy organizacjami partnerów społecznych na poziomie terytorialnym i branżowym.

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu należy złożyć osobiście, przesłać listem poleconym lub pocztą kurierską do siedziby Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego pod adres: ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa.

Wnioski są przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15 do dnia 30 czerwca 2010 r.
W przypadku wniosków nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do Instytucji Organizujacej Konkurs. Konkurs ma charakter zamkniety.

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu mogą składać:
– organizacje członkowskie, regionalne i branżowe, wchodzące w skład organizacji pracowników i organizacji pracodawców reprezentatywnych w rozumieniu Ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji ds. Społeczno – Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego
– związki zawodowe, organizacje pracodawców lub ich posiadające osobowość prawna wewnętrzne struktury organizacyjne, uczestniczące w pracach Trójstronnych Zespołów Branżowych, Wojewódzkich Komisji Dialogu Społecznego lub Wojewódzkich Rad Zatrudnienia.

Dokumentacja konkursowa do pobrania w dziale: Dokumenty / Dokumentacja konkursowa / Poddziałanie 5.5.2 Na realizacje projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursu dostepna jest kwota 12 000 000 zł. Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego pod numerami telefonu: 022 461 63 32, 022 461 63 66 oraz 022 461 63 76.

Związek Rzemiosła Polskiego nie może w tym konkursie być wnioskodawcą  w ramach w/w konkursu natomiast wnioski mogą składać zrzeszone w ZRP Izby Rzemieślnicze. Zachęcamy gorąco Państwa do uczestnictwa w tym konkursie.