Informacja dla dotkniętych powodzią beneficjentów programów operacyjnych wdrażanych przez PARP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uwzględniając trudną sytuację, w jakiej z powodu powodzi mogli znaleźć się beneficjenci Programów Operacyjnych: Innowacyjna Gospodarka,  Kapitał Ludzki, Rozwój Polski Wschodniej oraz Sektorowego Programu Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw lub programów Phare, zwraca uwagę na zasady postępowania w sytuacji występowania siły wyższej.

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego oraz zawartymi umowami, powódź może zostać potraktowana jako działanie tzw. siły wyższej, co oznacza, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z umowy w zakresie, w jakim spowodowane jest to działaniem siły wyższej, nie rodzi negatywnych skutków dla beneficjenta.

Warunkiem uznania działania siły wyższej jest niezwłoczne pisemne poinformowanie PARP o negatywnym wpływie siły wyższej na realizowany lub zrealizowany projekt oraz przedstawienie dokumentacji potwierdzającej wpływ, jaki zdarzenie to miało na przebieg realizacji projektu lub na projekt zrealizowany.

Przedsiębiorcy, którym realizację projektów utrudniła powódź, proszeni są o niezwłoczne pisemne zgłoszenie tego faktu do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z uwzględnieniem następujących informacji:
– dane beneficjenta pozwalające na jego identyfikację,
– nazwę programu operacyjnego, działania, numer umowy, nazwę projektu,
– opis występujących problemów wraz ze wskazaniem wpływu, jaki zdarzenie miało na realizację projektu oraz wskazanie obowiązku wynikającego z umowy, którego należyte wykonanie jest zagrożone z powodu powodzi,
– propozycje koniecznych zmian w umowie dotyczących realizacji projektu (wskaźniki, terminy itp.).
 

Występując do PARP należy również dołączyć dowody potwierdzające działanie siły wyższej. Dowodami mogą być w szczególności: zdjęcia, filmy, protokoły strat, opinie rzeczoznawców, zaświadczenie wydane przez lokalne władze, dokumenty wystawione przez komisje powołane do oszacowania szkód, potwierdzające działanie siły wyższej i jej negatywny wpływ na realizację zobowiązań.

Więcej informacji: LINK