III Posiedzenie Podkomitetu ds. Rozwoju Partnerstwa Komitetu Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027

W dniach 23-24 listopada 2023 w Warszawie miało miejsce trzecie posiedzenie Podkomitetu ds. Rozwoju Partnerstwa Komitetu Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027 połączone z warsztatami na temat budowy potencjału partnerów spoza administracji. Związek Rzemiosła Polskiego reprezentował Pan Norbert Pruszanowski – Dyrektor Zespołu Rozwoju i Komunikacji, członek Komitetu z ramienia ZRP.

Podczas posiedzenia Podkomitetu omówiono m.in. następujące zagadnienia:

– kwestię interpretacji tzw. konfliktu interesów w regulaminach komitetów monitorujących i wymagań w tym zakresie Komisji Europejskiej, które spowodowały szereg niejasności i obaw ze strony ogromnej rzeszy członków komitetów monitorujących

– problem wykluczenia organizacji społecznych z możliwości ubiegania się o środki z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (dalej: PARP) z powodu przyjęcia przez PARP zawężonej definicji przedsiębiorcy

– propozycję zmiany w Regulaminie Podkomitetu

– temat Pomocy Technicznej dla członków komitetów monitorujących – rozwiązanie

  (ryczałty) przyjęte w Regulaminie Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki po opinii Instytucji Audytowej

– temat implementacji  zasad horyzontalnych w programach realizowanych z funduszy europejskich na lata 2021-2027

– wykonanie ekspertyzy dotyczącej zasady równości stron oraz obciążeń

biurokratycznych w umowach współfinansowanych ze środków UE

Podczas warsztatów na temat budowy potencjału partnerów spoza administracji przedyskutowano m.in. trzy perspektywy budowania potencjału organizacji pozarządowych i partnerów społecznych na bazie wypracowanych przykładów, problem konfliktu interesów w kontekście budowania potencjału organizacji pozarządowych i partnerów społecznych w obszarze rzecznictwa oraz kwestię budowania potencjału organizacji pozarządowych i partnerów społecznych na płaszczyźnie regionalnej.