II spotkanie konsultacyjne przedstawicieli rzemiosła przygotowujące do prac w Radzie Dialogu Społecznego

W dniach 8-9 listopada 2018 roku w Gdańsku-Jelitkowie odbyło się II spotkanie konsultacyjne przedstawicieli rzemiosła przygotowujące do prac w Radzie Dialogu Społecznego oraz promujące dialog społeczny.

Spotkania te sprzyjają wypracowaniu stanowisk w kluczowych dla środowiska kwestiach, które następnie są prezentowane w radach dialogu społecznego i radach rynku pracy na szczeblu krajowym i regionalnym.

II spotkanie konsultacyjne rozpoczęło się od omówienia zmian w systemie edukacji zawodowej związanych z nowelizacją ustawy Prawo oświatowe i stanowiło kontynuację dyskusji z października br., jednakże dokładnym omówieniem innych zmian nie związanych bezpośrednio z egzaminami w rzemiośle (finansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, struktura szkolnictwa branżowego i inne). W uzupełnieniu przedstawiono także efekty ostatnich, półrocznych negocjacji z MEN, jako przykładu umiejętnego prowadzenia dialogu ze stroną rządową na temat wdrażania zmian w prawie oświatowym i promocji szkolnictwa zawodowego. Pierwszy dzień zakończyła prelekcja dotycząca badania reprezentatywności organizacji pracodawców i związków zawodowych.

Obok aktualnych tematów, jak kwestia Funduszu Pracy oraz Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, drugi dzień poświęcony był na omówienie projektu ustawy o rynku pracy, który – w związku z procedowaną w Parlamencie ustawą o Prawie oświatowym – będzie ponownie przedmiotem prac RDS. Przewidywane tam rozwiązania – jeśli wejdą w życie w prezentowanej wersji – również będą mocno wpływać na funkcjonowanie organizacji rzemiosła. Przewiduje się tam m.in. rozszerzenie składów rad rynku pracy, zmiany w priorytetach wydatków Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz powołanie Państwowych Centrów Aktywizacji Młodych – w miejsce OHP.

Ponadto uczestnicy spotkania mieli możliwość poznania przewidywanych kierunków zmian w ustawie o rzemiośle, a także projektu ustawy o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych. Przedstawiona i omówiona została także propozycja KP Lewiatan dotycząca utworzenia Funduszu Podnoszenia Kwalifikacji/Kompetencji.

Spotkanie zostało sfinansowane ze środków Rady Dialogu Społecznego.