Kiedy można umorzyć należności z tytułu składek ZUS

Każdy przedsiębiorca zarejestrowany na terenie Polski może wnioskować o umorzenie należności z tytułu składek. W tym przypadku nie ma uznaniowości, a więc sytuacji, w której ZUS stwierdzi, na podstawie swojej opinii, że klientowi można umorzyć zadłużenie względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zgoda na umorzenie zadłużenia może być wydana w dwóch przypadkach: po stwierdzeniu całkowitej nieściągalności należności publicznych albo ze względu na ważny interes osoby zobowiązanej.

W pierwszej sytuacji tak się dzieje, gdy dłużnik zmarł, a nie pozostawił żadnego majątku lub pozostawił ruchomości niepodlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawił przedmioty, których łączna wartość nie przekracza kwoty stanowiącej trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia i jednocześnie brak jest następców prawnych oraz nie ma możliwości przeniesienia odpowiedzialności na osoby trzecie. ZUS wskazuje jeszcze inną sytuację: kiedy sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika lub umorzył postępowanie upadłościowe z przyczyn, o których mowa w prawie upadłościowym. Kolejna: jeżeli działalność przestała być prowadzona przy jednoczesnym braku: majątku, z którego można egzekwować należności, małżonka, następców prawnych, możliwości przeniesienia odpowiedzialności na osoby trzecie w rozumieniu przepisów ustawy Ordynacja podatkowa. Inne przesłanki: nie spłacono należności w zakończonym postępowaniu likwidacyjnym, wysokość nieopłaconej składki nie przekracza kwoty kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym, naczelnik urzędu skarbowego lub komornik stwierdzili brak majątku, z którego można prowadzić egzekucję lub wiadomo, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwot przekraczających wydatki egzekucyjne.

Ważny interes osoby zobowiązanej to również pojawienie się okoliczności, które nie pozwalają na spłatę zadłużenia. ZUS określa to jako „ubóstwo zobowiązanego, zagrażające jego dalszej egzystencji wynikające z niezapewnienia minimum socjalnego oraz sytuacja, gdy po uiszczeniu należności z tytułu składek dłużnik nie będzie dysponował środkami finansowymi pozwalającymi na zapewnienie podstawowych potrzeb życiowych”. Kolejne okoliczności stanowią zdarzenie losowe, choćby choroba przedsiębiorcy lub jego bliskich, czy klęski żywiołowe. To zobowiązany musi udowodnić Zakładowi, że znajduje się w wyjątkowo złej sytuacji materialnej. Wówczas pracownik ZUS oceni, czy w konkretnej sprawie zachodzą okoliczności przemawiające za umorzeniem należności.

O umorzenie płatności mogą ubiegać się nie tylko przedsiębiorcy prowadzący aktualnie działalność gospodarczą, ale także ci, którzy w przeszłości ją prowadzili. Podobne prawo, w wybranych przypadkach, mają małżonkowie odpowiadający z majątku wspólnego za zadłużenie z tytułu składek współmałżonka.

Link: http://www.zus.pl/firmy/ulgi/umorzenia/umorzenie-naleznosci

(Grafika Google)

( Źródło portal – ZUS, portal -„gratka praca”)