Gazeta Prawna: „Unia dofinansuje promocję”

„W ramach Działania 1.2 Region atrakcyjny inwestycjom wsparcie w wysokości maksymalnie 80 proc. wydatków kwalifikowalnych otrzymają projekty polegające na promowaniu regionalnych produktów Podlasia.” – czytamy w Gazecie Prawnej.

„Województwo podlaskie jest regionem typowo rolniczym charakteryzującym się jednym z najniższych poziomów rozwoju gospodarczego i udziału sektora przemysłu w wartości dodanej brutto. I choć udział sektora małych i średnich przedsiębiorstw (głównie mikro) w ogólnej liczbie prywatnych podmiotów w gospodarce regionu oraz wytwarzany przez nie regionalny PKB jest znaczący, to przedsiębiorców cechuje niska innowacyjność, niewystarczające wydatki na badania, nieefektywna promocja i znikomy eksport. Istnieje zatem konieczność przyspieszenia rozwoju gospodarki województwa poprzez m.in. tworzenie nowych, pozarolniczych miejsc pracy, co będzie możliwe dzięki zewnętrznym inwestycjom.”

„W celu stworzenia w województwie podlaskim warunków przyjaznych inwestorom, w ramach Działania 1.2 Region atrakcyjny inwestycjom Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007–2013 (RPO WP) przeznaczono 25 699 835 euro na finansowanie działań zmierzających do podnoszenia jakości istniejących terenów inwestycyjnych, zintegrowanie promocji regionu oraz podniesienie konkurencyjności podlaskich przedsiębiorstw działających na rynku krajowym i międzynarodowym.”

Więcej: edgp.gazetaprawna.pl

Paulina Radecka

21.10.2009

LINK