Gazeta Prawna: Firma otrzyma 18,6 tys. zł za zatrudnienie bezrobotnego

„Coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na zatrudnianie bezrobotnych w zamian za refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia ich stanowisk pracy” – informuje „Gazeta Prawna”.

„W kwietniu zmieniły się przepisy dotyczące refundacji kosztów, jakie firmy ponoszą w związku z wyposażeniem miejsca pracy dla bezrobotnego. Sprawdziliśmy w urzędach pracy, czy spowodowało to wzrost zainteresowania przedsiębiorców ich zatrudnianiem. Wcześniej bowiem taka forma wsparcia nie cieszyła się powodzeniem. Warunki jej uzyskania były zbyt rygorystyczne. Firmy mogły zatrudnić tylko wybranych bezrobotnych. Musieli oni być m.in. zarejestrowani w urzędzie pracy przez co najmniej pół roku, nie posiadać kwalifikacji zawodowych, doświadczenia zawodowego lub wykształcenia średniego, mieć ponad 50 lat, lub samotnie wychowywać co najmniej jedno dziecko, które nie ukończyło 18 lat. Ponadto, żeby otrzymać refundację, przedsiębiorca musiał utrzymywać niezmieniony stan zatrudnienia przez dwa lata od momentu zatrudnienia bezrobotnego.”

„– Dla wielu firm te warunki były bardzo trudne do spełnienia – potwierdza Iwona Trzcińska, kierownik Działu Rynku Pracy w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy.”

„Te rygorystyczne warunki nie obowiązują od 21 kwietnia, kiedy weszło w życie rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 17 kwietnia 2009 r. w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz.U. nr 62, poz. 512). Obecnie przedsiębiorca może dostać refundację za zatrudnienie każdego bezrobotnego. O ile w okresie styczeń – maj firmy zatrudniły tylko 5 tys. bezrobotnych, o tyle od maja do listopada (sześć miesięcy) – już 23,5 tys.”

Więcej: edgp.gazetaprawna.pl

Paweł Jakubczak

7.12.2009

LINK