Gazeta Prawna: E-usługi czy bieg sztafetowy wnioskodawców?

„Ostatnia lista projektów rekomendowanych do wsparcia w ramach Działania 8.1 PO Innowacyjna Gospodarka wywołała niezadowolenie wśród ubiegających się o wsparcie.” – czytamy w Gazecie Prawnej.

„Przyznanie dofinansowania tym, którzy złożyli wnioski w dwóch pierwszych dniach konkursu określono jako „oszustwo” ze strony PARP. Z komunikatów publikowanych w przededniu konkursu wynikało bowiem, że o otrzymaniu dofinansowania decydować będzie jakość wniosku oraz zgodność projektu z zasadami programu.”

„Opisywany schemat ma na celu wsparcie tzw. e-usług, świadczonych za pośrednictwem internetu. Brak zdefiniowanego typu projektu powoduje, że różnorodne pomysły na biznes mogły przynieść dofinansowanie w wysokości aż 85 proc. kosztów kwalifikowanych (przy maksymalnej wartości projektu nieprzekraczającej 200 tys. EUR). Stosunkowo proste do spełnienia kryteria, w połączeniu z dziedziną sprzyjającą kreatywnym pomysłom sprawiły, że w kolejce po dotację ustawiali się głównie młodzi przedsiębiorcy.”

„Konkurencja pomiędzy projektami w połączeniu z brakiem skutecznego systemu ich różnicowania okazała się problemem w wyłonieniu zwycięzców. Z 2809 wniosków wsparcie otrzymało jedynie 335, pomimo, iż pozytywną ocenę otrzymało ponad 700 projektów. Selekcja stosowana przez PARP w niektórych przypadkach mogła budzić zastrzeżenia – projekty odpadały nierzadko z błahych powodów, niewynikających wprost ze stosowanych kryteriów wyboru. Z braku innych możliwości miarodajnego wyboru PARP wyłoniła zwycięskie projekty na podstawie daty ich złożenia. W dotychczasowych naborach wyraźnie nie chodziło o jakość projektu, ale o mocne nogi: kto szybciej dobiegł, miał większą szansę na sukces.”

„PARP zapowiedział radykalne zmiany w systemie naboru wniosków, już od najbliższego konkursu. Dzięki możliwości składania wniosków przez internet, za datę złożenia dokumentacji uznana będzie data zatwierdzenia elektronicznej wersji wniosku. Ponadto o zakwalifikowaniu projektu do wsparcia zadecydują jego jakość, innowacyjność i efektywność ekonomiczna. Planowane zmiany będą też polegać na podziale kryteriów oceny na merytoryczne obligatoryjne oraz merytoryczne fakultatywne. Aby projekt mógł uzyskać dofinansowanie, będzie musiał otrzymać min 60 na 100 możliwych punktów.”

Więcej: Gazeta Prawna
29.03.2010