Gazeta Podatkowa: Firmę rejestruje się na nowym formularzu CEIDG-1

„Od 1 lipca br. w związku z rozpoczęciem funkcjonowania przez Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej obowiązuje nowy formularz wniosku służący do rejestracji działalności gospodarczej oraz dokonywania zmian związanych z wpisem w CEIDG. Druk CEIDG-1 zastąpił dotychczas obowiązujący formularz EDG-1” – czytamy w Gazecie Podatkowej.

„Wniosek CEIDG-1 jest jednocześnie: wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON), zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego (NIP), zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do ZUS.
Nowością jest możliwość złożenia wraz z omawianym wnioskiem oświadczenia o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.”

„Wnioski o wpis do CEIDG należy składać elektronicznie poprzez stronę www.ceidg.gov.pl bądź za pośrednictwem elektronicznej platformy www.epuap.gov.pl. Do złożenia wniosku nie jest wymagane posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego, wystarczające jest założenie tzw. profilu zaufanego na platformie ePUAP. Wniosek można również złożyć na wydrukowanym formularzu w wybranym urzędzie gminy osobiście bądź listem poleconym.”

„Formularz wniosku składany w formie papierowej składa się z części: CEIDG-RD (wykonywana działalność), MW (dodatkowe miejsce wykonywania działalności), RB (informacja o rachunkach bankowych), SC (udział w spółkach cywilnych), PN (udzielone pełnomocnictwa – wypełniany od 1 stycznia 2012 r.). W razie potrzeby dokonania korekty składanego wniosku, wypełnia się dodatkowy formularz CEIDG-POPR. W przypadku składania wniosku drogą elektroniczną nie ma podziału na wymienione części.”

„Rubryki i pola omawianego formularza wypełnia się zgodnie z tym, z jakim wnioskiem mamy do czynienia, tzn.: w zależności od tego, czy jest to wniosek o wpis do CEIDG, o zmianę wpisu, wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej lub o jej wznowieniu czy też o wykreślenie wpisu w CEIDG.”

„Dane zawarte w prawidłowo złożonym i wypełnionym wniosku CEIDG przesyła niezwłocznie do pozostałych urzędów, np. do GUS, ZUS. Wnioski o wpis do CEIDG są wolne od opłat.”

Więcej: gazetapodatkowa.pl
Marta Stefanowicz – Wasilewska
04.07.2011
LINK