Flexicurity receptą na wyzwania rynku

26 marca w siedzibie Uniwersytetu Białostockiego odbyła się konferencja „Flexicurity jako recepta na wyzwania współczesnego rynku pracy”. Spotkanie było inauguracją projektu „Flexicurity – szansa na zrównoważony rozwój rynku pracy” prowadzonego przez Izbę Rzemieślniczą i Przedsiębiorczości w Białymstoku w partnerstwie z Wydziałem Ekonomicznym Uniwersytetu oraz Forum Związków Zawodowych. Upowszechnienie idei flexicurity stanowi jedno z podstawowych założeń projektu.

 

Konferencja zapoczątkowała debatę wśród interesariuszy rynku pracy na temat możliwości jego uelastyczniania. Goście z Holandii (Marius Touwen – Tinguely Holding B.V) i Niemiec (dr Jürgen Hogeforster – Przewodniczący Parlamentu Hanzeatyckiego) dzielili się swoimi doświadczeniami w zakresie implementacji modelu flexicurity. Polskich badaczy tego problemu reprezentowali m.in. profesorowie: Jan Klimek i Bogusław Plawgo oraz grono naukowców z Uniwersytetu Łódzkiego i Białostockiego.

 

W ramach realizacji kolejnych etapów projektu planuje się zorganizowanie warsztatów i badań oraz liczne seminaria i konferencje o tematyce flexicurity. Efektem tych prac będzie raport, uzupełniony o rezultaty seminariów powiatowych i seminarium eksperckiego. W ramach projektu przewiduje się także opracowanie oraz publikację poradnika dobrych praktyk i wspólnych zasad wdrażania modelu flexicurity.