Europejska Unia Rzemiosła, Małych i Średnich Przedsiębiorstw (UEAPME) o programie Small Business Act

Komisja Europejska przedstawiła w czerwcu 2008 roku propozycję Small Business Act (SBA). Dokument ten zawiera zobowiązanie do respektowania zasady „Think Small First” („Najpierw myśl z perspektywy małego”), dziesięć obszarów priorytetowych dot. lepszej polityki MŚP na europejskim i narodowym poziomie, oraz siedem propozycji legislacyjnych na poziomie UE mających na celu poprawę otoczenia MŚP.

Small Business Act został ostatecznie zatwierdzony przez Europejską Radę Konkurencyjności w grudniu 2008 roku a Kraje Członkowskie zobowiązały się wdrażać propozycje zawarte w SBA i postępować zgodnie z zasadą „Think Small First”.

Swoimi ankietami – UEAPME Think Small First Test (Badanie funkcjonowania zasady najpierw myśl z perspektywy małego) oraz UEAPME SBA Scoreboard (Badanie stopnia realizacji zobowiązań zawartych w Small Business Act) – UEAPME chce ocenić, do jakiego stopnia europejskie instytucje i narodowe rządy wypełniają swoje zobowiązania zawarte w Small Bussiness Act.

Ankiety zostały wypełnione przez ekspertów z europejskich, narodowych i branżowych stowarzyszeń MŚP, w tym przez ekspertów Związku Rzemiosła Polskiego.

Więcej informacji w załącznikach (dokumenty w języku angielskim):

Stanowisko UEAPME skierowane pod adresem Komisji Europejskiej w ramach przeglądu stopnia wdrożenia programu Small Business Act po dwóch latach realizacji: LINK

Raport z badań przeprowadzonych przez UEAPME wspólnie z organizacjami członkowskimi:
UEAPME Think Small First Test (Badanie funkcjonowania zasady najpierw myśl  z perspektywy małego) i UEAPME SBA Scoreboard  (Badanie stopnia realizacji zobowiązań zawartych w Small  Business Act): LINK