Dziennik Gazeta Prawna: Są już nowe przepisy o kasach fiskalnych

„Nowe rozporządzenie ministra finansów, przyznające podatnikom zwolnienie z obowiązku stosowania kas fiskalnych, jest już opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 138, poz. 930. Zacznie ono obowiązywać od 1 stycznia 2011 r.” – czytamy w DGP.

 

„Jednak dopiero od 1 maja 2011 r. nowi podatnicy będą musieli w swojej działalności stosować urządzenia fiskalne. W tej grupie znajdą się m.in. prawnicy i lekarze.”

 

„Każda kasa fiskalna, którą podatnik kupuje i stosuje w prowadzonej firmie, musi spełniać określone przez ministra finansów warunki techniczne. Konieczne jest m.in. zgłoszenie kasy w urzędzie skarbowym oraz poddawanie jej okresowym przeglądom.”

 

„Podatnicy muszą rozpoczynać ewidencję z zastosowaniem kas fiskalnych w terminach przewidzianych w przepisach podatkowych. Gdy tego nie robią, naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej ustala, za okres do momentu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30 proc. kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług. W stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe, dodatkowego zobowiązania podatkowego się nie ustala.”

 

„Używając kas fiskalnych, przedsiębiorcy muszą dokonywać ewidencji każdej sprzedaży oraz wydruku paragonu fiskalnego lub faktury VAT z każdej sprzedaży, jak również wydawać oryginał wydrukowanego dokumentu nabywcy. Konieczne będzie także sporządzanie raportu fiskalnego dobowego po zakończeniu sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem pierwszej sprzedaży w dniu następnym, oraz sporządzanie raportu fiskalnego za okres miesięczny po zakończeniu sprzedaży w ostatnim dniu miesiąca, nie później jednak niż przed rozpoczęciem sprzedaży w następnym miesiącu, jak również prowadzić bieżącą kontrolę w zakresie prawidłowego i terminowego przekazu danych do archiwizowania w przypadku stosowania kas z elektronicznym zapisem kopii.”

 

Więcej: edgp.gazetaprawna.pl
Ewa Matyszewska
16.08.2010
LINK