Dobra Firma: Płynie pomoc dla zalanych przedsiębiorstw

„Pracodawcy prowadzący zakłady pracy chronionej, którzy ucierpieli wskutek tegorocznych powodzi, mogą liczyć przy naprawie stanowisk i warsztatów na pieniądze z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” – czytamy w df.

Zasady ich uzyskania określa rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej, które weszło w życie 23 września 2010 roku.

 

Wsparcie ma pomóc w: utrzymaniu stanowisk pracy osób niepełnosprawnych zniszczonych bądź zagrożonych likwidacją wskutek powodzi; w przywróceniu zniszczonej infrastruktury.

 

Chcąc otrzymać pomoc należy przedstawić odpowiednie dokumenty: „zaświadczenie o zniszczeniach i skutkach powodzi wydaje gmina właściwa ze względu na miejsce wystąpienia zalania. Przedsiębiorca zatrudniający niepełnosprawnych składa wniosek w oddziale PERON właściwym dla miejsca prowadzenia działalności. Wniosek musi zawierać m.in. dane wnioskodawcy, przedmiot działalności, oszacowanie majątku trwałego i obrotowego przed powodzią i wykaz poniesionych strat, oświadczenie o zawartych ubezpieczeniach majątku i o kwocie przyznanego odszkodowania, opis działań zmierzających do utrzymania zagrożonych miejsc pracy, wnioskowana kwotę pomocy i jej przeznaczenie z uzasadnieniem oraz liczbę zatrudnionych osób niepełnosprawnych.”- podaje df.

Więcej:df.rp.pl