Dialog społeczny sposobem na pokonywanie trudności na rynku pracy – konferencja

W siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego, 18 grudnia, odbyła się konferencja – „Uwarunkowania gospodarcze koniecznością prowadzenia dialogu społecznego”. Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele partnerów społecznych, izb rzemieślniczych, środowiska naukowego. Gościem specjalnym był Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej – Jacek Męcina. 

Jacek Męcina, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej przyznał, że w związku z pogarszającą się sytuacją przedsiębiorstw z sektora MŚP konieczne jest podjęcie rozmów w dialogu społecznym. Wspólnie musimy wypracować sposoby łagodzenia skutków postępujących zmian i wypracować nową jakość dialogu społecznego.

Celem konferencji była wymiana doświadczeń i opinii związanych z przyszłością dialogu społecznego na tle gwałtownych przemian społeczno – gospodarczych. Tematykę tę przybliżyła w swojej prezentacji Izabela Opęchowska, Dyrektor Zespołu Dialogu Społecznego ZRP.

Marta Płonka z zespołu dialogu społecznego przedstawiła propozycje zmian, jakie należy wprowadzić, aby dialog był efektywniejszy.

Prezes ZRP Jerzy Bartnik dokonał podsumowania wydarzeń i problemów ,z jakimi partnerzy społeczni wystąpili w 2013r. na forum Trójstronnej Komisji ds. Społeczno Gospodarczych.  Dialog społeczny w polskich realiach udowodnił wielokrotnie, że jest skutecznym narzędziem w tworzeniu polityki publicznej, gwarantującym szeroką akceptację społeczną – powiedział Jerzy Bartnik. Wprowadzono wiele rozwiązań reformujących system społeczno-gospodarczy kraju (ustawy emerytalne, ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, emerytury pomostowe, ustawę o agencji pracy tymczasowej, zatrudnieniu i rynku pracy, zmiany kodeksu pracy realizując zasadę flexicurity, czy pakiet działań antykryzysowych). Ważnym osiągnięciem polskiego dialogu była ustawa o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców. Przyjęte rozwiązania, choć ich czas obowiązywania został ograniczony w czasie, a oceny były niejednokrotnie rozbieżne i niekiedy nieprzychylne, stymulowały one jednak rozwój polskich przedsiębiorstw.
Kończąc wystąpienie Prezes ZRP wyraził nadzieję na merytoryczną dyskusję z udziałem wszystkich partnerów społecznych, ponieważ jest to jedyny sposób na rozwiązywanie pojawiających się problemów na rynku pracy.
W  konferencji wzięło udział 72 uczestników.
Program lonferencji: LINK