Debata online z udziałem polskich partnerów społecznych w sprawie implementacji porozumienia w sprawie cyfryzacji, podpisanego w czerwcu 2020 r. przez europejskich partnerów społecznych: EKZZ, BUSINESSEUROPE, CEEP (obecnie SGI Europe) oraz SMEunited.

26 kwietnia Grupa Robocza ds. europejskiego dialogu społecznego Rady Dialogu Społecznego, we współpracy z Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”, zorganizowała debatę online z udziałem polskich partnerów społecznych w sprawie implementacji porozumienia w sprawie cyfryzacji, podpisanego w czerwcu 2020 r. przez europejskich partnerów społecznych: EKZZ, BUSINESSEUROPE, CEEP (obecnie SGI Europe) oraz SMEunited.

Podczas spotkania Związek Rzemiosła Polskiego reprezentowali: Pani Edyta Doboszyńska – Dyrektor Generalny ZRP, która wystąpiła również w roli moderatora grupy roboczej oraz Janusz Borzyński, Dyrektor Cechu Rzemiosł Różnych w Pułtusku i Jarosław Romaniuk, główny specjalista w Zespole Rozwoju Przedsiębiorczości ZRP. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele związków zawodowych i organizacji pracodawców oraz świata nauki i praktyki, w tym między innymi:  Wojciech Ilnicki – NSZZ „Solidarność”, dr hab. Krzysztof Stefański (Uniwersytet Łódzki), dr hab. Marcin Wujczyk (UJ), dr Michał Bąba (Uniwersytet Opolski), Bartłomiej Oręziak (UKSW), przedstawicielki firmy Siemens oraz IBM.

W czasie debaty dyskutowano nad tym w jaki sposób doprowadzić do wspólnego zaangażowania pracodawców, pracowników i ich przedstawicieli, aby jak najlepiej wykorzystać możliwości i stawić czoła wyzwaniom związanym z transformacją cyfrową w ramach partnerskiego podejścia, przy jednoczesnym poszanowaniu różnych ról zainteresowanych stron. Podkreślano konieczność wspierania rozwoju zorientowanego na osobę ludzką, ułatwiania integracji technologii cyfrowych w świecie pracy, przy jednoczesnym wsparciu pracowników i zwiększaniu wydajności.

Dostrzegając potrzebę zachowania konkurencyjności we współczesnym świecie, uczestnicy debaty podkreślili także, że postęp technologiczny i cyfryzacja powinny iść w parze z poszanowaniem godności ludzkiej i nie dopuszczać do inwigilacji jednostek.

Uczestnicy debaty podkreślali potrzebę przejścia na prawdziwą kulturę uczenia się w społeczeństwie i w przedsiębiorstwach oraz zmobilizowania pozytywnego nastawienia pracowników do zmian, by przekształcenie cyfrowe stało się szansą, a zaangażowanie, kreatywność i podejście zorientowane na rozwiązania stały się podstawą działań dostosowawczych partnerów społecznych, przy jednoczesnym zminimalizowaniu ewentualnego ryzyka.  że jednocześnie należy nadal rozwijać i wzmacniać umiejętności i kompetencje ludzkie i społeczne, takie jak zarządzanie ludźmi, inteligencja emocjonalna i zdolność oceny.

W załączniku udostępniamy tekst porozumienia w sprawie cyfryzacji