Cudzoziemcy. Zmiany w zatrudnianiu

Minister pracy podpisała rozporządzenia wykonawcze, które były konieczne w związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw.  Wkrótce rozporządzenia zostaną ogłoszone w Dzienniku Ustaw.
Od 1 stycznia 2018 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące dostępu cudzoziemców z państw spoza UE/EOG do polskiego rynku pracy. Zmiany dotyczą głównie pracy krótkoterminowej i sezonowej.

 

Wspomniane rozporządzenia określają między innymi:
– wzory wniosków i dokumentów,
– wysokości wpłat związanych z rozpatrzeniem wniosków,
– podklasy działalności, w których będą wydawane zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca,
– państwa, których obywatele będą objęci niektórymi ułatwieniami w zakresie zezwoleń na pracę sezonową.
Więcej; LINK