„Bliżej Funduszy Europejskich”. Spotkanie w Opolu

W Opolu, 17 maja, odbędzie się dziesiąte spotkanie regionalne z cyklu „Bliżej Funduszy Europejskich” poświęcone projektom nadzorowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

W konferencji, podzielonej na trzy bliki tematyczne:  wsparcie na rzecz włączenia społecznego i „Gwarancji dla młodzieży”; wsparcie osób niepełnosprawnych i wsparcie podmiotów ekonomii społecznej. wezmą udział przedstawiciele podmiotów realizujących projekty, potencjalni beneficjenci, jak również przedstawiciele instytucji zaangażowanych we wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego.

Spotkanie zostało podzielone na trzy główne bloki tematyczne odpowiadające wybranym obszarom, za które odpowiada MRPiPS w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój: Więcej: https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/fundusze-europejskie/art,9926,spotkanie-regionalne-blizej-funduszy-europejskich-w-opolu.html