Biznesnafali.pl: Mali w kryzysie? Sektor MŚP coraz silniej odczuwa efekty światowego kryzysu

„Pomimo, że w porównaniu z innymi krajami europejskimi, w Polsce utrzymuje się korzystna sytuacja rynkowa, rodzimy sektor MŚP coraz silniej odczuwa efekty światowego kryzysu gospodarczego.” – czytamy na portalu biznesnafali.pl.

„Na przestrzeni ostatnich dwóch lat sytuacja gospodarcza wszystkich krajach Unii Europejskiej pogorszyła się. Jak pokazują dane Eurostatu, tempo wzrostu gospodarczego w państwach członkowskich w pierwszym roku kryzysu obniżyło się z 2,9 proc. odnotowanych w 2007 roku do 0,9 proc. w roku 2008. W Danii, Estonii, Irlandii, Włoszech, Luksemburgu oraz Szwecji nastąpił w tym czasie znaczący spadek PKB (największe załamanie koniunktury miało miejsce na Łotwie, gdzie PKB zmniejszył się o 5,4 proc. w stosunku do 2007 roku).”

„W przypadku Polski wpływ kryzysu na funkcjonowanie firm należy uznać za umiarkowany. Większość przedsiębiorstw nie została zmuszona do radykalnych działań restrukturyzacyjnych. Nie pojawiły się również w dużej skali (w porównaniu do pozostałych państw UE) inne – groźne dla istnienia firm – zjawiska towarzyszące recesjom, takie jak np.: silny spadek rentowności, masowe zwolnienia czy też zaległości płatnicze i brak dostępu do kredytów. Właściciele przedsiębiorstw z branż dotkniętych kryzysem, zmuszeni byli jednak do podjęcia szeroko rozumianych zmian w swoich firmach.”

„Z badań „Młodzi przedsiębiorcy w Polsce”, przeprowadzonych przez Związek Rzemiosła Polskiego, w ramach projektu SME Trai.net, wynika, że najbardziej narażone na negatywne skutki kryzysu są przedsiębiorstwa między drugim a piątym rokiem funkcjonowania. To właśnie one bez odpowiedniego wsparcia – zarówno finansowego, jak i organizacyjnego – mogą stanąć przed poważnym problemem, jakim jest redukcja etatów, ograniczenie działalności czy też w ostateczności likwidacja firmy.”

„Młode firmy, nawet w sprzyjających warunkach gospodarczych, często mają trudności z utrzymaniem się na rynku. Przyczyny tej sytuacji, jak wskazują autorzy badań wykonanych na potrzeby projektu SME Trai.net, mają swoje źródło m.in. w niedostatecznej wiedzy i doświadczeniu właścicieli młodych przedsiębiorstw (min. 2 lata na rynku) w radzeniu sobie z szybkim rozwojem firmy oraz w niedostosowaniu wsparcia do ich potrzeb.”

„Ogólna ocena sytuacji rynkowej w ciągu ostatnich trzech lat pokazuje, że znaczna część zarejestrowanych w Polsce firm spotkała się z licznymi przeszkodami w rozwoju i funkcjonowaniu działalności. Przedsiębiorcom najbardziej przeszkadzają te kwestie, na które sami nie mają wpływu. Wśród największych barier w rozwoju przedsiębiorczości wymienia się m.in.: nieuczciwą konkurencję, brak odpowiedniej infrastruktury, niedobór pracowników i niski popyt na rynku oraz przymus stosowania kas fiskalnych. Ta ostatnia niedogodność dotyczy w szczególności mikro- i małych firm. Zdaniem Elżbiety Lutow – eksperta Związku Rzemiosła Polskiego – niewielkie zakłady rzemieślnicze, które nie osiągają w skali roku wysokiego przychodu, powinny być zwolnione z instalowania kas fiskalnych. Dużym problemem dla sektora MŚP są dziś wysokie podatki i opłaty przewidziane prawem oraz biurokracja. Kondycją małych firm potrafią zachwiać również rosnące trudności w dostępie do kredytów i nierzetelni kontrahenci, którzy niechętnie spłacają swoje zobowiązania.”

Więcej: biznesnafali.pl
LINK
16.11.2010