APEL RADY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ PRAC URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW W OKRESIE PANDEMII COVID-19

Pandemia COVID-19, pomimo trwającego programu szczepień, jest wciąż aktualnym problemem życia gospodarczego Polski oraz większości świata. Okoliczności sanitarne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przemodelowały rynek, prowadząc do szeregu zmian gospodarczych jak zmiany kanałów dystrybucji, częściowa cyfryzacja pracy, czy ograniczony lub całkowity brak dostępu do niektórych usług i towarów. O trwałości, rozmiarze i pełni konsekwencji tych zmian przyjdzie nam przekonać się w realiach popandemicznych.
Wśród zidentyfikowanych zastrzeżeń wymienia 10, m.in.:
1. Przewlekłość toczonych postępowań;
2. Brak właściwego dialogu z kontrolowanym przedsiębiorcą przejawiający się np. w
braku wyjaśnień, czy nagłym i powtarzającym się odwoływaniu spotkań;
3. Posługiwanie się, bez wyjaśnienia, nieznanymi adresatowi określeniami oraz
wskaźnikami;
4. Żądanie wielu szczegółowych informacji, niekiedy o wieloletnim horyzoncie
czasowym, bez uwzględniania racjonalnych nakładów pracy i czasu po stronie
podmiotu, który ma przekazać informacje;
5. Nie uwzględnianie przy wyznaczaniu terminów również okoliczności czasowych
niezależnych od podmiotu, który ma przekazać informacje, a angażujących jego
pracowników i współpracowników np. okres rozliczeń podatkowych, czy obowiązków
informacyjnych wymaganych przez prawo;
6. Wyznaczanie bardzo krótkich terminów na udzielenie odpowiedzi w postępowaniach
wyjaśniających;

Pragniemy podkreślić, iż dostrzegamy dużą i ważną rolę UOKiK w gospodarce przytłoczonej kryzysem COVID-19.
Apelujemy jednakże o takie organizowanie pracy Urzędu aby wyżej wskazane problemy były ograniczone do minimum bądź też aby zostały wyeliminowane.
Żywimy przekonanie, że wzajemne zaufanie oraz współpraca pomiędzy sektorem prywatnym, a publicznym są niezwykle istotne, szczególnie w dobie kiedy zarówno przedsiębiorcy jak i administracja powinni współdziałać w celu odbudowy potencjału
ekonomicznego Polski.

Pełna treść Apelu POBIERZ