47. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy

Ruszyła 47. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy, którego organizatorem jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, we współpracy z innymi ministerstwami, Naczelną Organizacją Techniczną, urzędami kontroli warunków pracy, instytucjami ubezpieczeniowymi oraz partnerami społecznymi.

Celem Konkursu jest inspirowanie do podejmowania działań oraz upowszechniania opracowań i rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo i warunki pracy, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki:

– ograniczania narażenia na najczęściej występujące w środowisku pracy czynniki uciążliwe lub szkodliwe, w tym przede wszystkim czynniki rakotwórcze;

– możliwości psychospołecznych pracowników, w tym osób starszych oraz osób z niepełnosprawnościami

Przedmiotem Konkursu są rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne oraz przedsięwzięcia edukacyjne i upowszechniające tematykę bezpieczeństwa i ochrony człowieka w środowisku pracy, a także opracowania naukowe, których zastosowanie umożliwi poprawę warunków pracy.

Do udziału w Konkursie mogą być zgłaszane opracowania w trzech kategoriach:

  • kategoria A – rozwiązania techniczne i technologiczne,
    – rozwiązania ograniczające zagrożenia dla człowieka w środowisku pracy.
  • kategoria B – prace naukowo-badawcze,
    – opracowania naukowe związane z poprawą bezpieczeństwa i warunków pracy, które mogą być zastosowane w praktyce.
  • kategoria C – przedsięwzięcia organizacyjne i edukacyjne,
    – rozwiązania lub działania z zakresu organizacji pracy, edukacji i popularyzacji bezpieczeństwa pracy.

Wnioski Konkursowe należy zgłaszać do Sekretariatu Konkursu w terminie do 30 września 2019 r.

Ocena prac zgłoszonych na Konkurs i wręczenie nagród laureatom nastąpi do 31 grudnia 2019 r.

Informacje na temat Konkursu można uzyskać w Sekretariacie Konkursu Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16, tel. (22) 623 36 83, e-mail: ciop@ciop.pl

REGULAMIN

FORMULARZE