109. Konferencja Międzynarodowej Organizacji Pracy

20 maja br. zainaugurowano 109 Konferencję Międzynarodowej Organizacji Pracy.

Międzynarodowe Konferencje Pracy organizowane są co roku od 1919 r. z udziałem delegacji krajów członkowskich, przyjmując konwencje, zalecenia oraz rezolucje, analizując ich stosowanie.  Obrady konferencji tegorocznej rozpoczęły się  3 czerwca i będą trwać do 19 czerwca oraz w drugiej części od 25 listopada do 11 grudnia br. Prace będą się toczyć w ramach  obrad plenarnych, posiedzeń zespołów problemowych, grup poszczególnych stron oraz regionów, spotkań biur i zespołów roboczych.

Podstawą do dyskusji tegorocznej konferencji jest raport Dyrektora Generalnego MOP Guya Rydera poświęcony m.in. działaniom Organizacji w latach 2018-2019 i skutkom kryzysu COVID-19. Konferencja zajmie się kwestią stosowania konwencji i zaleceń, prowadzone będą dyskusje poświęcone wychodzeniu z kryzysu spowodowanego pandemią COVID-19, uczeniu się przez całe życie, nierównościom w świecie pracy, dialogowi społecznemu i innym zagadnieniom.

W skład polskiej delegacji wchodzą przedstawiciele rządu, organizacji pracodawców, w tym Pracodawców RP, Związku Rzemiosła Polskiego, Konfederacji Lewiatan, Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców Przedsiębiorcy.PL, Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, Federacji Przedsiębiorców Polskich oraz organizacji pracowników – NSZZ „Solidarność”, OPZZ i FZZ. Przewodniczącym delegacji pracodawców jest Prof. Jacek Męcina, doradca Zarządu Konfederacji Lewiatan, a pracowników Zastępca Przewodniczącego Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” Adam Gliksman.

Dyskusja w dniu otwarcia poświęcona była uzgodnieniu treści preambuły dokumentu końcowego i omówieniu poprawek wniesionych przez niektóre delegacje.