Związek Rzemiosła Polskiego rozpoczął realizację projektu „Branże w dialogu”

Związek Rzemiosła Polskiego rozpoczął 1 września 2011 roku realizację projektu „Branże w dialogu”. Współfinansowany przez Unię Europejską projekt jest odpowiedzią na potrzebę wzmocnienia udziału ZRP w dialogu branżowym na szczeblu UE.

Dzięki projektowi „Branże w dialogu”, Związek Rzemiosła Polskiego będzie miał szansę zwiększyć swoją aktywność w kwestiach branżowych na forum Europejskiej Unii Rzemiosła, Małych i Średnich Przedsiębiorstw (UEAPME). UEAPME jako europejski partner społeczny reprezentuje na poziomie europejskim interesy organizacji rzemieślniczych i MŚP z 25 państw członkowskich Unii Europejskiej. Związek Rzemiosła Polskiego jest jedynym rzecznikiem interesów polskich przedsiębiorstw w UEAPME.

Poprzez realizację projektu „Branże w dialogu”, ZRP chciałby zwiększyć swój udział w procesie optymalizacji stanowienia prawa i wdrażaniu zasady dobrego rządzenia na poziomie Unii Europejskiej. Wsparciem projektu zostaną objęte najważniejsze organizacje branżowe reprezentowane przez Związek Rzemiosła Polskiego: branża spożywcza, budowlana, motoryzacyjna, fryzjersko-kosmetyczna, rzemiosł artystycznych, krawiecka i odzieżowo-włókiennicza, fotograficzna, jubilersko-złotnicza oraz optyczna. Projekt „Branże w dialogu” realizowany będzie w poszanowaniu zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.5. Rozwój dialogu społecznego, Poddziałanie 5.5.2. Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego i jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dokładnych informacji udziela  Biuro Projektu „Branże w dialogu”, tel. 22-50-44-235.