Zmiana ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej dotycząca wglądu do rachunków bankowych

Związek Rzemiosła Polskiego informuje, że z dniem 1 lipca weszła w życie zmiana art. 48  ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, na mocy którego bank jest zobowiązany do udzielania informacji naczelnikowi urzędu skarbowego na temat „posiadanych lub współposiadanych rachunków bankowych lub posiadanych pełnomocnictw do dysponowania rachunkami bankowymi, liczby tych rachunków lub pełnomocnictw, obrotów i stanów tych rachunków, z podaniem wpływów, obciążeń rachunków i ich tytułów oraz odpowiednio ich nadawców i odbiorców”. Dotychczas prawo do wnioskowania o taką informację mieli Szef Krajowej Administracji Skarbowej i naczelnik urzędu celno-skarbowego.

Żądanie wglądu do stanu rachunku musi być uzasadnione i KAS nie może żądać od banku informacji bez wszczętego postępowania wobec podatnika. Naczelnik urzędu skarbowego może prowadzić równolegle i niezależnie dwa postępowania: podatkowe postępowanie kontrolne i postępowanie przygotowawcze w sprawie karnej skarbowej, jednak organy KAS mogą prowadzić postępowanie przygotowawcze jedynie w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego.

 

Źródło: Prawo.pl