Zespół oceni czy elastyczny czas pracy wpłynie na konkurencyjność przedsiębiorstw

Wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński podjął decyzję o powołaniu Zespołu ds. oceny wpływu regulacji dotyczących elastycznego czasu pracy na wzrost gospodarczy oraz konkurencyjność polskich przedsiębiorców.

Głównym zadaniem Zespołu będzie monitorowanie i ocena wpływu wprowadzonych regulacji dotyczących elastycznego czasu pracy na konkurencyjność polskiej gospodarki oraz stan zatrudnienia w Polsce.

Zespół przygotuje raport, w którym zawarte zostaną wnioski z dokonanej oceny. Znajdą się w nim również ewentualne propozycje zmian w prawie lub innych działań pozalegislacyjnych, które skutecznie będą wspierać zarówno właścicieli firm, jak i osoby przez nich zatrudniane.
Więcej: LINK