Zespół ds. strategii Europa 2020 o kształceniu zawodowym

Zalecenia Rady UE dla Polski, kształcenie zawodowe i współpraca szkół zawodowych z pracodawcami były omawiane podczas posiedzenia Zespołu ds. Strategii Europa 2020. Spotkanie pod przewodnictwem wiceminister gospodarki Grażyny Henclewskiej odbyło się 3 lipca.

Mówiąc o zaleceniach Rady UE wiceminister podziękowała stronie społecznej za przekazanie nam uwag. Ostatnim etapem procedury będzie formalne przyjęcie zaleceń przez Radę ECOFIN na posiedzeniu 14 lipca. Do ważniejszych należą: ograniczenie stosowania obniżonych stawek podatku VAT, ograniczenie stosowania umów cywilnoprawnych w zatrudnieniu oraz kwestie związane ze zmianami w systemach emerytalnych rolników i górników.

Natomiast w kestii kształcenia zawodowego. -Skuteczne wdrożenie reformy szkolnictwa zawodowego wymaga zaangażowania pracodawców w proces kształcenia – powiedziała wiceminister Henclewska. Przypomniała także o podpisanym w styczniu porozumieniu pomiędzy resortami gospodarki, edukacji narodowej, pracy i polityki społecznej oraz skarbu państwa. Treścią dokumentu są wspólne działania właśnie na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego. Rolą resortu gospodarki jest przede wszystkim aktywizowanie pracodawców na terenie specjalnych stref ekonomicznych do włączania się w proces kształcenia zawodowego.
Więcej: LINK