Wersja kontrastowa
 A
 A
 A

Kategoria: Aktualności

Opublikowano 23/04/2019

Zapytanie ofertowe na przygotowanie ekspertyzy nt. „Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych – ocena projektowanych rozwiązań prawnych”

Postępowanie prowadzone w trybie zasady konkurencyjności, do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Związek Rzemiosła Polskiego (zwany dalej Zamawiającym) w związku z realizacją projektu pt „Monitorowanie prawa gospodarczego przez organizacje rzemiosła” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa ( nr umowy POWER.02.16.00-00-0031/16-00) zaprasza do składania ofert na przygotowanie ekspertyzy „Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych – ocena projektowanych rozwiązań prawnych”

Zakres zamówienia jest zgodny ze Wspólnym słownikiem zamówień:

79100000-5 - Usługi prawnicze

79140000-7 - Doradztwo prawne i usługi informacyjne

79400000-8 - Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne

Zal. 1_Formularz_ofertowy_ekspertyza 15

Zal.2_Wykaz_usług_tożsamych_ekspertyza 15

Zal.3_Oświadczenie_o_braku_powiązań ekspertyza 15

Zal.4_Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 15

Zapytanie ofertowe Projekt ustawy o zmianie ustawy - ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych

 

 

Logo - Unia Europejska Fundusz SpolecznyLogo Fundusze Europejskie

Ważne informacje:
Najnowsze artykuły:
związek rzemiosła polskiego
00-246 Warszawa
ul. Miodowa 14
Centrala
Tel.: 22 504 4 200
Fax: 22 831-96-10
E-mail: zrp@zrp.pl
o nasO ZRPStrukturaOrganyKomisjeUstawa o rzemiośleHistoria ZRPWarunki użytkowania
Działalność ZRPOświata zawodowaProjekt "Czas na staż"Nowa jakość egzaminówPodatki i sprawy gospodarczeUnia europejskaPolityka społecznaFundusze unijneRada duszpasterskaKonkursy i odznaczenia
KontaktPrezes ZRPDyrektor GeneralnyZespołyPraca
© Związek Rzemiosła Polskiego 2018