Zapytanie ofertowe

 Zapytanie ofertowe na przygotowanie ekspertyzy dot. projektu aktu prawnego. Związek Rzemiosła Polskiego (zwany dalej Zamawiającym) w związku z realizacją projektu pt „Monitorowanie prawa gospodarczego przez organizacje rzemiosła” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa (nr umowy POWR.02.16.00-00-0031/16-00) zaprasza do składania ofert na przygotowanie ekspertyzy „Projekt ustawy        o wspieraniu nowych inwestycji  – ocena wprowadzonych zmian prawnych.” 

 

Treść zapytania: LINK
Załącznik Nr 1: LINK
Załącznik Nr 2: LINK
Załącznik Nr 3: LINK