Zapytanie ofertowe

Związek Rzemiosła Polskiego zaprasza do składania ofert na organizację noclegu, cateringu oraz sal konferencyjnych na szkolenia w ramach realizacji wspólnie z partnerem: Mazowiecką Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości – projektu pt. „Partnerstwo w realizacji projektów szansą rozwoju sektora MŚP”  w ramach Działania 2.1  „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki”, Podziałania 2.1.2 Partnerstwo dla zwiększania adaptacyjności – współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w okresie od 1 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2015 r.

W ramach projektu „Partnerstwo w realizacji projektów szansą rozwoju sektora MŚP” w 2014 roku zorganizowany zostanie cykl 16 szkoleń dla minimum 10 uczestników / uczestniczek na każde szkolenie. W sumie 160 osób. Szkolenia muszą odbywać się na terenie jednego z czterech województw: mazowieckiego, lubelskiego, podlaskiego i łódzkiego. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji przedsiębiorców i ich pracowników i/lub organizacji pracodawców i ich członków  poprzez szkolenia, doradztwo, uczestnictwo w szkoleniach zakresu zarządzania zmianą gospodarczą, elastycznych form świadczenia pracy i nowych rozwiązań w organizacji pracy, partnerstwa publiczno – prywatnego oraz CSR. Na potrzeby realizacji projektu poszukujemy wykonawcy usług restauracyjno – hotelarskich wraz z wynajmem sal szkoleniowych.

Termin wykonania zamówienia:
16 szkoleń w terminie od 27 stycznia 2014 r. do 4 czerwca 2014 r. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu organizacji szkoleń, oraz ewentualnie wydłużenia terminu ze względu np. na brak uczestników lub inne trudności występujące po stronie Zamawiającego.

Termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres: plonka@zrp.pl lub opechowska@zrp.pl, ewentualnie  pocztą tradycyjną w zamkniętej kopercie i opisać „Odpowiedź na zapytanie ofertowe na noclegi, catering, sale NR 9/2013 z dnia 4 grudnia 2013 r. i  tytuł projektu, w ramach którego prowadzone jest niniejsze postępowanie pt. „Partnerstwo w realizacji projektów szansą rozwoju sektora MŚP”, oraz podać dane składającego ofertę (nazwa i adres), a także opatrzyć napisem „Nie otwierać przed dniem 19 grudzień 2013, godz. 16.00.

Miejsce złożenia oferty: Związek Rzemiosła Polskiego, ul Miodowa 14, 00-246 Warszawa.
Termin złożenia oferty do dnia: 19 grudzień 2013 r., godz. 16.00.
Oferty wpływające po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Osoba do kontaktów:
 Pani Izabela Opęchowska lub Pani Marta Płonka  tel. (22) 50 44 317; (22) 50 44  249; opechowska@zrp.pl; plonka@zrp.pl

Pełna treść oferty w załączniku