Zapraszamy do konsultacji zmian w ustawie

Do 14 sierpnia Izby mogą przesyłać do Związku Rzemiosła Polskiego komentarze i opinie do na temat projektu zmian w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Przedstawione propozycje zmian są obszerne i wydają się być kompleksowe. Nowelizacja zawiera rozwiązania dotyczące organizacji i funkcjonowania urzędów pracy oraz powołania Rady Rynku Pracy i Krajowego Funduszu Szkoleniowego, a także profilowania pomocy dla osób bezrobotnych. Środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego mają być przeznaczane m.in. na kształcenie i egzaminowanie pracowników oraz na ich badania lekarskie i psychologiczne wymagane do pracy w danym zawodzie.

Projekt przewiduje także wprowadzenie Programu Aktywizacja i Integracja dla osób oddalonych od rynku pracy i bez gotowości do podjęcia pracy, programów regionalnych oraz reformę systemu EURES. W propozycjach ujęto również pożyczki na utworzenie stanowiska pracy lub na podjęcie działalności gospodarczej. Dla każdej osoby bezrobotnej w danym urzędzie wyznaczany będzie tzw. doradcę klienta.

Niektóre szczególne rozwiązania skierowane są do osób młodych w wieku do 30 roku życia, jako grupy szczególnie narażonej na ryzyko długotrwałego bezrobocia. W projektowanym art. 104c został uregulowany nowy instrument w postaci zwolnienia pracodawców z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy za skierowanych bezrobotnych w wieku do 30. roku życia.
 
Uprzejmie prosimy o przesyłanie komentarzy do projektowanych zmian na e-mail: stepnikowski@zrp.pl. Treść ustawy można znaleźć na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: LINK

Więcej informacji: LINK