Zapraszamy do konsultacji

Ministerstwo Gospodarki skierowało do Związku Rzemiosła Polskiego -  do konsultacji – projekt ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. Uwagi będę zbierane do 12 listopada 2013 roku. Projekt został także udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji na stronie www.konsultacje.gov.pl.

Wiele zmian zawartych w projekcie ustawy dotyczy raczej większych firm, w szczególności tych, które zajmują się eksportem, ale są też  zmiany ułatwiające działalność mniejszym przedsiębiorcom. Dotyczą one np. ujednolicenia daty powstania obowiązku podatkowego w VAT i podatku dochodowym  dla zaliczek rejestrowanych w kasach fiskalnych (wniosek Mazowieckiej Izby Rzemiosła w Warszawie), o którego realizację ZRP zabiegał od blisko dwóch lat.

Proponuje się także, m.in:
-  zniesienie obowiązku obligatoryjnego potwierdzania zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R,
-  umożliwienie zachowania ważności orzeczenia lekarskiego przy zmianie pracodawcy,
– zwolnienie z PIT wartości świadczeń dowozu do zakładu pracy transportem zbiorowym organizowanym przez pracodawcę,
– zwolnienie ze sprawozdań statystycznych  firm w okresie pierwszego roku ich działalności,
– zniesienie obowiązku sprawdzania  (w terminie do 30 kwietnia każdego roku) przez płatników składek – prawidłowości danych  przekazanych  do ZUS,
– zliberalizowanie obowiązków przedsiębiorców wprowadzających towary do obrotu na terytorium RP w zakresie oznakowania produktów.  
 
Przekazując powyższą informację  prosimy o przesłanie do ZRP do 31 października ew. uwag i wniosków odnoszących się do propozycji zmian zawartych w projekcie  ustawy.