Zakończenie projektu KO-Transfer

Ponadnarodowy projekt „KO-Transfer”, realizowany przy współudziale Związku Rzemiosła Polskiego, mający celu stworzenie podstaw dla ogólnoeuropejskiego systemu zdobywania i potwierdzania kwalifikacji dla zawodów związanych z budownictwem energooszczędnym, zakończył się 28 września 2010 roku.

Konferencja pt. „Kompetencje oszczędzają energię” podsumowująca przebieg i rezultaty projektu odbyła się 23 września 2010 roku w Berlinie. Tematami spotkania były m.in.: narodowe kryteria oceny kompetencji i europejski system punktów kredytowych, oszczędność energii jako wyzwanie dla europejskich firm budowlanych oraz kwestie certyfikacji i europejskiej uznawalności kompetencji w kształceniu zawodowym i ustawicznym.

W spotkaniu – oprócz partnerów z Niemiec, Polski, Belgii, Słowacji i Łotwy, reprezentujących instytucje edukacji zawodowej, uczelnie wyższe, organizacje rzemiosła oraz firmy budowlane – wzięli udział m.in. przedstawiciele Komisji Europejskiej i Senatu Berlina ds. Edukacji, Nauki i Badań.

Rezultatami projektu KO-Transfer są:
– standardy kompetencyjne oparte na zawodowej aktywności i odpowiedzialności;
– wzorzec kompetencji dla dualnego (łączącego naukę w szkole i w przedsiębiorstwie) i szkolnego programu nauczania oraz dla transferu innowacyjnych programów doskonalenia zawodowego;
– system przyporządkowujący kompetencje do odpowiednich poziomów kwalifikacji w ERK i NRK (w wybranych zawodach) oraz punktów kredytowych;
– certyfikat określający zdobyte kompetencje i punkty kredytowe, który będzie uznawany w krajach uczestniczących w KO-Transfer.

Więcej informacji na temat projektu KO-Transfer: LINK