XI posiedzenie Komitetu ds. Umowy Partnerstwa na lata 2014-2020

W dniu 6 lipca 2022 odbyło się w formie hybrydowej XI Posiedzenie Komitetu do spraw Umowy Partnerstwa (KUP) na lata 2014-2020. Spotkanie to otworzył Pan Grzegorz Puda Minister Funduszy i Polityki Regionalnej . Związek Rzemiosła Polskiego reprezentował Pan Norbert Pruszanowski – Dyrektor Zespołu Rozwoju i Komunikacji, członek Komitetu z ramienia ZRP.

Podczas posiedzenia omówiono  stan wdrażania krajowych oraz regionalnych programów operacyjnych w perspektywie 2014-2020, przedstawiono wyniki negocjacji Umowy Partnerstwa oraz informacje nt. stanu prac nad programami i stanu spełnienia warunków podstawowych w perspektywie finansowej 2021-2027. Poruszono także temat stanu przygotowań w zakresie rozwiązań wdrożeniowych dla nowej perspektywy oraz kwestię przeznaczenia środków EFS+ przewidzianych na rozwój dialogu społecznego i budowy potencjału  partnerów społecznych i NGOs w programach perspektywy finansowej 2021-2027. Ponadto zostało przedstawione sprawozdanie z funkcjonowania Podkomitetu ds. rozwoju partnerstwa.