Wyjaśnienie ministerstwa na temat wsparcia firm zatrudniających pracowników młodocianych

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jacek Męcina przesłał do Związku Rzemiosła Polskiego wyjaśnienie dotyczące możliwości refundacji ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń pracowników młodocianych.

Rozporządzanie Ministra Pracy w tej kwestii pozwala na udzielenie pracodawcom pomocy do dnia 31 grudnia 2013 roku, pod warunkiem, że realizacja podpisanych w tym czasie umów nastąpi nie później niż do dnia 31 lipca 2016 roku.

Ograniczenie okresu rozliczeniowego wynika z przepisów unijnych. Obecnie resort pracy oczekuje na wydanie przez Komisję Europejską nowych przepisów w sprawie udzielania pomocy publicznej. Ze strony Ministerstwa pojawiła się również deklaracja, że podejmie jak najszybciej działania zmierzające do nowelizacji rozporządzenia w sprawie refundacji ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń pracowników młodocianych, natychmiast po pojawieniu się nowych uregulowań unijnych.

Wyjaśnienie MPiPS w załączniku