Wspólne stanowisko na rzecz ochrony miejsc pracy

Realizując ustalenie Prezydium Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych, połączone zespoły problemowe TK ds. polityki gospodarczej i rynku pracy oraz ds. prawa pracy i układów zbiorowych rozpatrzyły, na wspólnym posiedzeniu, projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach na rzecz ochrony miejsc pracy, związanych z łagodzeniem skutków spowolnienia gospodarczego lub kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców.

Posiedzenie z udziałem Sekretarza Stanu w MPiPS Jacka Męciny poprowadził Andrzej Malinowski – Prezydent Pracodawców RP – Przewodniczący Zespołu problemowego TK ds. polityki gospodarczej i rynku pracy.
Celem proponowanej regulacji jest wprowadzenie rozwiązań wspierających zatrudnienie bezpośrednią pomocą finansową ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dopłaty do wynagrodzeń dla pracowników w firmach zagrożonych zwolnieniami oraz utrzymanie zatrudnienia i zapobieganie zwolnieniom zagrożonych pracowników w sytuacji trudności pracodawcy związanych z pogorszeniem się warunków prowadzenia działalności gospodarczej o charakterze przejściowym i rokujących poprawę w okresie 12 miesięcy.

Partnerzy społeczni jednogłośnie poparli inicjatywę legislacyjną strony rządowej na rzecz ochrony miejsc pracy wnosząc jednocześnie o uwzględnienie zgłoszonych przez nich uwag i zastrzeżeń do przedmiotowego Projektu oraz wskazując na konieczność podjęcia pilnej procedury legislacyjnej.
Obrady połączonych zespołów problemowych TK zakończyły się przyjęciem Stanowiska obu zespołów w sprawie proponowanego projektu ustawy.

Treść stanowiska w załączniku