Wsparcie finansowe inicjatyw odnoszących się do mobilności pracowników i oddelegowań transgranicznych

W ramach Europejskiego programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI) Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków o wsparcie finansowe inicjatyw odnoszących się do mobilności pracowników i oddelegowań transgranicznych (MobiliseSME, VP/2019/011).

Termin składania wniosków upływa 17 września 2019 r.

Całkowity budżet na wsparcie inicjatyw w ramach konkursu to 2 050 000 EUR, przy czym wsparcie finansowe nie może przekroczyć 95% całkowitych kosztów kwalifikowanych inicjatywy. W ramach konkursu Komisji planuje przyznać dofinansowania 1–2 projektom, które udzielą wsparcie około 250 specjalistom zidentyfikowanym do oddelegowania lub czasowego pobytu w innym przedsiębiorstwie. Równocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do zwiększenia kwoty środków (do 20% początkowego budżetu) i przekazania ich na wnioski znajdujące się na liście rezerwowej.

Uprawnione do składnia wniosków są konsorcja, które muszą składać się z co najmniej dwóch organizacji (tj. głównego wnioskodawcy i co najmniej jednego współwnioskodawcy) mających siedzibę w co najmniej dwóch różnych krajach, które umożliwiają kwalifikacje do programu.
Głównymi wnioskodawcami muszą być stowarzyszenia reprezentujące interesy pracodawców na poziomie krajowym, regionalnym lub lokalnym, a także organizacje pracodawców ustanowione na poziomie Unii Europejskiej. Współwnioskodawcami muszą być organizacje prywatne lub publiczne (w tym partnerzy społeczni) na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym, świadczące takie same usługi co główni wnioskodawcy lub uzupełniające usługi takich jak: informowanie, szkolenie, edukacja, doradztwo zawodowe, mentoring, porady prawne, wsparcie integracyjne lub inne równoważne.

Komisja zamierza wspierać działania, które będą trwać 24 miesiące.

Konkurs jest realizowany w ramach dwóch osi Programu EaSI: PROGRESS i EURESS.

Ogólnym celem oferty jest wsparcie krótkoterminowych transgranicznych oddelegowań dla pracowników, menedżerów lub (współ)właścicieli, w szczególności z małych i średnich przedsiębiorstw. Takie oddelegowania dają możliwości rozwijania umiejętności i zdolności osób oddelegowanych, stanowią także wzmocnienie dla działalności samych przedsiębiorstw poprzez umożliwienie nawiązania zagranicznych kontaktów lub wzmocnienie już istniejących partnerstw.

W oparciu o udany program pilotażowy „MobiliseSME” (wdrożony w latach 2015–2017), niniejszy program Komisji ma w szczególności na celu:

– właściwą identyfikację przedsiębiorstw wysyłających i przyjmujących osoby oddelegowane, w tym sektorów o wysokiej aktywności międzynarodowej lub transgranicznej, oraz pracowników, menedżerów lub (współ)właścicieli gotowych do oddelegowania,

– wzmocnienie mechanizmów współpracy i upowszechniania, angażowanie organizacji pracodawców, przedsiębiorstw i pracowników,

– opracowanie zasad lub procedur mających na celu uczynienia oddelegowania korzystnym dla wszystkich zaangażowanych stron.

Szczegółowe informacje, dotyczące zasad udziału w konkursie, znajdują się na stronie internetowej Komisji Europejskiej: https://bit.ly/2LoIBjP oraz w pliku: https://bit.ly/2XCbwYj

Zachęcam do składania wniosków!