Wniosek Związku Rzemiosła Polskiego skierowany do Pani Olgi Semeniuk Podsekretarz Stanu w MRPiT o uzupełnienie przedmiotowego rozporządzenia o zapisy, które umożliwią wyłączenie spod rygoru zakazu, organizowanie zawodowych egzaminów czeladniczych i mistrzowskich

W dniu 25 marca 2021 r. w nawiązaniu do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 16.03.2021 poz. 512 – Związek Rzemiosła Polskiego zgłosił wniosek o uzupełnienie przedmiotowego rozporządzenia o zapisy, które umożliwią wyłączenie spod rygoru zakazu, organizowanie zawodowych egzaminów czeladniczych i mistrzowskich, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych.

Egzaminy te organizowane są na podstawie:

  • ustawy o rzemiośle z dnia 22 marca 1989 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2159),
  •  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie
    egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego,
    przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. 2017
    poz. 89)

i powinny być potraktowane analogicznie jak egzamin zawodowy i egzamin potwierdzający
kwalifikacje zawodowe oraz inne rodzaje egzaminów związanych z uprawnieniami
zawodowymi – uwzględnione w/w rozporządzeniu.

Proponujemy następujące zapisy uzupełniające:
1) w § 9.3. – proponujemy rozszerzenie katalogu podmiotów, których nie dotyczy zakaz korzystania z usług hotelarskich dla zdających oraz innych osób uczestniczących w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminu czeladniczego lub egzaminu mistrzowskiego, poprzez dodanie pkt. 45) – o treści:
„45) dla zdających oraz innych osób uczestniczących w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminu czeladniczego lub egzaminu mistrzowskiego.”
2) § 9. 4. – dotyczący potwierdzenia – proponujemy uzupełnić o dodatkowy pkt. 26) o treści:
„26) okoliczności, o której mowa w ust. 3 pkt. 45 , jest dokument wystawiony przez dyrektora właściwej izby rzemieślniczej”.
3) w § 25 dotyczącym nakazu zakrywania, przy pomocy maseczki, ust i nosa – proponujemy wyłączenie zdających oraz innych osób uczestniczących w egzaminie czeladniczym lub mistrzowskim poprzez dodanie pkt. 19) o treści:
„19) zdających oraz innych osób uczestniczących w przeprowadzaniu egzaminu czeladniczego lub egzaminu mistrzowskiego, jeżeli w trakcie egzaminu odległość pomiędzy poszczególnymi osobami wynosi co najmniej 1,5 m;”
4) w art. 26. dotyczącym zakazu organizowania zgromadzeń oraz do odwołania organizowania innych spotkań – w ust.11 w katalogu rodzajów spotkań i zgromadzeń wyłączonych spod przedmiotowego zakazu, uwzględnić egzamin czeladniczy i egzamin mistrzowski poprzez dodanie pkt. 30) o treści:
„30) egzaminu czeladniczego i egzaminu mistrzowskiego, w tym przeprowadzanego u pracodawców;

Pełna treść wniosku do MRPiT – POBIERZ