Weszła w życie nowelizacja ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych

Nowe przepisy obowiązują od 6 stycznia 2015 roku i określa zasady zwracania pomocy publicznej przez firmy, którym cofnięto zezwolenie na prowadzenie działalności w specjalnej strefie ekonomicznej. Samo pojęcie „pomocy publicznej” zostało doprecyzowane i w myśl nowelizacji oznacza zwolnienie od podatku dochodowego. Przedsiębiorcy, którym cofnięto zezwolenie, będą mieli obowiązek zwrotu uzyskanych zwolnień podatkowych. Obowiązek ten ma się przedawniać po upływie 10 lat od końca roku, w którym firma skorzystała ze zwolnienia. Tyle samo czasu przedsiębiorcy będą musieli przechowywać dokumentację dotyczącą tych spraw. Przedsiębiorcy do czasu zwrotu pomocy nie będą mogli uzyskać nowego zezwolenia. Ustawa wprowadza też możliwość cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności w strefie ekonomicznej na wniosek przedsiębiorcy.

Jednocześnie ustawa ogranicza możliwość wystąpienia o wygaszenie zezwolenia wyłącznie do sytuacji, gdy przedsiębiorca przed dniem złożenia wniosku nie korzystał ze zwolnienia podatkowego..
Więcej: LINK