Uznawanie kwalifikacji zawodowych w UE – Konsultacje w sprawie planowanych zmian

Komisja Europejska zamierza zmodernizować dyrektywę w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (2005/36/WE). Wniosek ustawodawczy w tej sprawie planowany jest na koniec 2011 roku.

 

W Zielonej Księdze opublikowanej 22 czerwca 2011 roku, KE zwróciła się do interesariuszy z szeregiem pytań dotyczących kierunków zmian w dyrektywie. Na odpowiedzi oczekuje do 20 września 2011 roku.

Uznawanie kwalifikacji obywateli państw członkowskich UE, nabytych w innych państwach członkowskich powinno być jednym z kluczowych filarów Jednolitego Rynku Europejskiego. Tymczasem uciążliwe i niejasne procedury uznawania kwalifikacji zawodowych to jedna z podstawowych przeszkód, jakie obywatele UE napotykają w życiu codziennym, korzystając z nadanych im na mocy prawa UE uprawnień w wymiarze transgranicznym. Dlatego prace nad unowocześnieniem dyrektywy w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych zapowiedziano w Akcie o Jednolitym Rynku. Komisja Europejska zakłada, że wprowadzenie zmian w dyrektywie, pozytywnie wpłynie na proces uznawania kwalifikacji w UE, a to z kolei poprawi mobilność zawodową pracowników na rynku europejskim.

W ramach prac przygotowawczych, 22 czerwca 2011 roku, Komisja opublikowała Zieloną Księgę, uruchamiając w ten sposób szeroki proces konsultacji. W kręgu zainteresowania KE znalazły się m.in. następujące zagadnienia:
– Europejska legitymacja zawodowa,
– Dostęp do informacji i e-administracji,
– Zasada dostępu częściowego,
– Zmiana kształtu „wspólnych platform”,
– Minimalne wymogi szkoleniowe.

Konsultacje w ramach Zielonej Księgi w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych będą otwarte do 20 września 2011 roku.

Więcej informacji w załączniku: LINK

Zielona Księga – Modernizacja Dyrektywy w sprawie Kwalifikacji Zawodowych (wersja polska): LINK
Dyrektywa 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (wersja polska): LINK