Uwagi Związku Rzemiosła Polskiego do wytycznych dotyczących realizacji zasady partnerstwa na lata 2021-2027

Związek Rzemiosła Polskiego przekazał uwagi do projektu Wytycznych dotyczących realizacji zasady partnerstwa na lata 2021-2027 przygotowanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.  

Wytyczne są skierowane do instytucji uczestniczących w realizacji krajowych i regionalnych programów finansowanych w ramach nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027.

Celem wytycznych jest zapewnienie jednolitego sposobu realizacji zasady partnerstwa zgodnie z prawem UE i skutecznego zaangażowania partnerów w programowanie, wdrażanie, monitorowanie i ewaluację funduszy polityki spójności UE. ZRP zwrócił m.in. uwagę na konieczność wyodrębnienia partnerów społecznych jako osobnej kategorii zgodnie z postulatami przekazywanymi wielokrotnie na ten temat stronie rządowej.

Pełną treść uwag mogą Państwo znaleźć pod linkiem: Uwagi ZRP dot. zasady partnerstwa 8 08 2022