Uwagi Związku Rzemiosła Polskiego do projektu ustawy o certyfikacji wykonawców zamówień publicznych

14 maja 2024 Związek Rzemiosła Polskiego przekazał do Ministerstwa Rozwoju i Technologii uwagi do projektu ustawy o certyfikacji w przetargach publicznych do Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Zdaniem ZRP idea certyfikacji i powszechnego dostępu do bazy certyfikowanych wykonawców wydaje się słuszna. Projekt jest spójny i obejmuje kluczowe kwestie przedstawione w jego uzasadnieniu i ocenie skutków regulacji, choć ostatecznej oceny będzie można dokonać dopiero po zapoznaniu się z rozporządzeniami wykonawczymi, określającymi szczegółowo procedurę przyznawania certyfikatów. W opinii Związku Rzemiosła Polskiego szczególnie ważnym jest by rozporządzenie wykonawcze do ustawy uwzględniało zasadę „Think Small First”, by projektowane regulacje były dostępne i powszechnie wykorzystywane przez firmy rzemieślnicze i inne małe i mikro przedsiębiorstwa, dla których klarownie napisane, proste procedury nadawania certyfikatów uwzględniające uwarunkowania ich działalności mają kluczowe znaczenie.  Otwartym pozostaje nadto pytanie, czy rzeczywiście projektowane przepisy stworzą narzędzie, z którego wykonawcy będą chcieli korzystać wobec jego fakultatywności. Z drugiej strony narzucenie takiego obowiązku też nie byłoby dobrym rozwiązaniem. Nawet jeśli wykonawcy nie przekonają się do certyfikacji, to ustawa i rozporządzenia mogą pomóc samym zamawiającym ujednolicić procedury, jako że będą oni mogli korzystać ze zestandaryzowanych narzędzi określających przyznawanie certyfikatu, które będzie można stosować także dla ustalania procedur przy zlecaniu poszczególnych zamówień. Szczegółowe uwagi poniżej: