Uwagi ZRP do projektu Krajowego Programu Reform 2022/2023

Związek Rzemiosła Polskiego przekazał w dniu 5 kwietnia br. do Ministerstwa Rozwoju i Technologii uwagi do projektu Krajowego Programu Reform na lata 2022-2023 w czterech obszarach tematycznych tego dokumentu. W kwestii „Zwiększenia innowacyjności gospodarki” ZRP zwrócił uwagę, że miniona perspektywa finansowa 2007-2013 pokazała, jak bardzo potrzebne jest wsparcie dla mikro i małych firm stanowiących ponad 90 % ogółu przedsiębiorstw. Wsparcie to miało przyczynić się przede wszystkich do wzrostu konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki. Jak pokazują dotychczasowe doświadczenia cel ten udało się osiągnąć tylko częściowo, dlatego też w nowej perspektywie jeden z głównych celów interwencji funduszy strukturalnych zapisanych w Umowie Partnerstwa pozostaje właściwie bez zmian, jednakże w naszym przekonaniu należy wyciągnąć wnioski z minionego okresu i przede wszystkim dostosować wsparcie przewidziane w ramach nowych krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2021-2021 do faktycznych potrzeb i oczekiwań polskich mikro oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Zdaniem ZRP konieczne jest przede wszystkim rozszerzenie przewidzianego w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększenia Odporności wsparcia dla firm. Zgodnie z zapisami szczegółowymi KPO pomoc dla przedsiębiorstw ma zadanie ograniczać negatywne skutki pandemii COVID-19 i spowodowanego przez nią kryzysu. Założono m.in. inwestycje mające na celu zmianę/rozszerzenie profilu działalności podmiotów z sektorów najbardziej poszkodowanych w wyniku pandemii COVID-19. Przewidziano szereg działań, których adresatem są przede wszystkim przedsiębiorstwa z sektorów najbardziej poszkodowanych

Natomiast w temacie „Wspierania wysokiej jakości kształcenia i umiejętności zgodnie z potrzebami rynku pracy” ZRP podkreślił, że jednym z najważniejszych zadań organizacji rzemieślniczych jest nauczanie zawodu. Od wielu lat rzemiosło dostarcza wykwalifikowane kadry gospodarce krajowej, wspiera i rozwija inicjatywy służące zwiększaniu jakości i skuteczności kształcenia zawodowego a organizacje rzemiosła są organami prowadzącymi branżowe szkoły zawodowe I stopnia. Jako środowisko rzemieślnicze widzimy potrzebę wspierania wysokiej jakości kształcenia i umiejętności dopasowane do wymogów rynku pracy. Popieramy inicjatywę tworzenia sieci branżowych centrów umiejętności i chcielibyśmy mieć możliwość tworzenia takich centrów przy naszych szkołach branżowych. Są województwa, w których branże rzemieślnicze dominują, dlatego utworzenie w tych województwach branżowego centrum umiejętności przy branżowej szkole I stopnia, której organem prowadzącym jest izba rzemieślnicza lub cech zaspokoiłoby zapotrzebowanie na wykwalifikowane kadry na lokalnym rynku pracy. Związek Rzemiosła Polskiego rekomenduje doprecyzowanie definicji organizacji branżowych w taki sposób, aby uwzględniała organizacje rzemiosła i zapewnienie udziału organizacji rzemiosła w ustalaniu lokalizacji branżowych centrów umiejętności. Jednocześnie stoimy na stanowisku, że do realizacji Programu „Aktywna tablica” powinny być włączone wszystkie szkoły działające w ramach systemu edukacji, bez względu na rodzaj organu prowadzącego. W tym względzie widzimy szanse dla sieci Rzemieślniczych Szkół Zawodowych, które stanowią istotny element w ścieżce dualnego kształcenia zawodowego. Podobnie jak w odniesieniu do programu „laboratoria przyszłości” wsparcie środkami programu pomoże szkołom prowadzonym przez organizacje pracodawców poprawę jakości
kształcenia młodzieży realizującej naukę w branżowych szkołach. Przyczyni się do ich uatrakcyjnienia i pozytywnie wpłynie na zwiększenie skłonności młodych ludzi do podejmowania nauki w zawodach istotnych dla gospodarki i rynku pracy. Uważamy, że w ramach wskazanych celów w większym stopniu powinna być wyeksponowana kwestia działań mających na celu promocje kształcenia zawodowego.

Poniżej pełny tekst uwag ZRP:

Krajowy Program Reform 2022 – uwagi ZRP 5 04 2022