Ustawa zwiększająca ochronę mniejszych firm przed zatorami płatniczymi weszła w życie 1 stycznia 2020 r.

Mniejsze firmy zyskają większą ochronę przed zatorami płatniczymi, które prowadzą nawet do ich upadłości – taki ma być skutek wchodzącej w życie 1 stycznia ustawy dot. ograniczenia zatorów płatniczych. Nieterminowe płatności to problem, z którym zetknęło się 80-90 proc. przedsiębiorstw w Polsce.

Nieterminowe płatności to problem, z którym zetknęło się 80-90 proc. przedsiębiorstw w Polsce.

Kluczowymi rozwiązaniami ustawy przeciwdziałającej zatorom płatniczym, która zacznie obowiązywać od Nowego Roku, jest m.in. skrócenie terminów zapłaty. W transakcjach, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny – z wyłączeniem podmiotów leczniczych – będzie to maksymalnie 30 dni od dnia doręczenia faktury. Termin 60-dniowy będzie natomiast obowiązywał w transakcjach, w których wierzycielem jest mikro-, mała lub średnia firma, a dłużnikiem duże przedsiębiorstwo (tzw. transakcja asymetryczna).

Ustawa wprowadza też ulgę na złe długi w PIT i CIT, na wzór mechanizmu funkcjonującego w VAT. Oznacza to, że wierzyciel, który nie otrzyma zapłaty w ciągu 90 dni od upływu terminu określonego w umowie lub na fakturze, będzie mógł pomniejszyć podstawę opodatkowania o kwotę wierzytelności; z kolei dłużnik będzie miał obowiązek podniesienia podstawy opodatkowania o kwotę, której nie zapłacił. W przypadku ustalenia między podmiotami równorzędnymi, np. dwiema firmami średnimi, terminu zapłaty dłuższego niż 60 dni – w razie sporu między nimi to dłużnik, a nie wierzyciel będzie musiał udowodnić, że ustalony termin zapłaty nie był rażąco nieuczciwy wobec wierzyciela, podkreśliło MR.

Zgodnie z nowymi przepisami prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów otrzyma uprawnienie do ścigania przedsiębiorstw, które są sprawcami największych zatorów płatniczych. Jak podkreśliło Ministerstwo Rozwoju, które jest autorem nowych rozwiązań, najpierw szef UOKiK – z urzędu lub na wniosek – oceni, czy doszło do nadmiernego opóźnienia, a jeśli tak, to przy wymierzaniu kary będzie uwzględniał wartość niezapłaconych faktur i długość opóźnień w płatnościach. Nie będzie natomiast karany dłużnik, który nie płaci, ponieważ jemu również nie płacą – deklaruje resort.

Największe firmy są ponadto zobowiązane do przesyłania do Ministerstwa Rozwoju sprawozdań o stosowanych przez nie terminach zapłaty. Wyższe będą też odsetki za opóźnienia w zapłacie – wzrosną z obecnych 9,5 proc. do 11,5 proc. „Chodzi o to, aby kredytowanie się kosztem firm było droższe niż uzyskanie pieniędzy np. z kredytu komercyjnego” – tłumaczyła szefowa MR Jadwiga Emilewicz, podczas prac parlamentarnych nad ustawą. Jedynie w transakcjach, w których dłużnikiem jest podmiot leczniczy, odsetki pozostaną na dotychczasowym poziomie.

Ustawa antyzatorowa wprowadza też trzy progi rekompensaty za koszty odzyskiwania należności(40 euro – gdy świadczenie pieniężne nie przekracza 5 tys. zł, 70 euro – gdy świadczenie jest wyższe niż 5 tys. zł, ale niższe niż 50 tys. zł; 100 euro – gdy jest ono równe lub wyższe od 50 tys. zł) oraz zakaz jej zbywania.

Nieterminowe płatności, jak podkreśla resort, powodują w najlepszym przypadku spadek inwestycji firm, ale też decydują o tym, że przedsiębiorca nie zatrudnia bądź zwalania pracowników. W skrajnych przypadkach zatory doprowadzają nawet do bankructwa przedsiębiorstwa.

Źródło: Bankier.pl