Ustawa o rzemiośle w dyskusji między Związkiem Rzemiosła Polskiego a Ministerstwem Rozwoju i Technologii

Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT) wsłuchując się w apele i postulaty powtarzane od kilku lat przez organizacje zrzeszone w Związku Rzemiosła Polskiego (ZRP) – krajowej organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła, przygotowało projekt nowelizacji ustawy o rzemiośle włączając ją do pakietowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu deregulacji prawa gospodarczego i administracyjnego oraz doskonalenia zasad opracowywania prawa gospodarczego.

Jedną  z kluczowych kwestii jest ustawowa zmiana definicji rzemieślnika poprzez dostosowanie jej do aktualnych realiów i potrzeb rozwojowych firm rzemieślniczych. Rzemiosło oczekuje również innych zmian, w szczególności wspierających rozwój kształcenia dualnego w Polsce, co nie będzie możliwe bez właściwego zabezpieczenia potrzeb mistrzów szkolących zaangażowanych w przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników.

Istotne jest również zapewnienie właściwych warunków formalnych by głos rzemiosła płynący poprzez organizacje samorządu gospodarczego rzemiosła – partnerów społecznych ze wszystkich szczebli administracyjnych Państwa, był słyszalny i wysłuchiwany.

Kwestie te stały się kanwą kolejnych dwóch spotkań z przedstawicielami resortu gospodarki. 21 maja 2024 r. przedstawiciele Związku dyskutowali z Ministrem rozwoju i technologii, Krzysztofem Paszykiem oraz Sekretarzem stanu w MRiT, Jackiem Tomczakiem. 22 maja 2024 r. kontynuowano wymianę poglądów o wybranych potrzebach organizacji rzemiosła i możliwościach ich realizacji z Sekretarzem stanu w MRiT, Waldemarem Sługockim. Związek Rzemiosła Polskiego w obu spotkaniach reprezentowali Prezes Związku Jan Gogolewski, Wiceprezesi: prof. Jan Klimek i Zdzisław Siwiński oraz Dyrektor generalna Związku Edyta Doboszyńska.

Ustawa deregulacyjna jest aktualnie w fazie analizy uwag jakie spłynęły w ramach konsultowania, opiniowania projektu ustawy i uzgodnień międzyresortowych. MRiT liczy, że projekt ustawy deregulacyjnej trafi do Sejmu przez wakacjami sejmowymi.

Warto wspomnieć, że na mocy Zarządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 25 marca 2024 r. powołany został Zespół do spraw Deregulacji i Dialogu Gospodarczego. Zespół będzie pracował nad projektem drugiej ustawy deregulacyjnej. ZRP reprezentuje w Zespole Zdzisław Siwiński, Wiceprezes Związku.